NSE అకాడమీఒకఅంతర్జాతీయకార్యక్రమాన్నిఆరంభిస్తోంది - MYREALITY.In, Real Estate, Share Market, Mutual Fund, Insurance
Trending
Powered by Blogger.
Wednesday, May 25, 2016

NSE అకాడమీఒకఅంతర్జాతీయకార్యక్రమాన్నిఆరంభిస్తోంది

NSE అకాడమీఒకఅంతర్జాతీయకార్యక్రమాన్నిఆరంభిస్తోంది

ముంబాయి: ప్రజలఆర్ధికసంక్షేమాన్నిమరియునాణ్యతాయుతమైనవిద్యనునిర్ధారించుకునేనిమిత్తంతాముచేసేప్రయత్నంలోభాగంగాభారతదేశంలోనిస్టాక్ఎక్స్ఛేంజ్లలోఅగ్రగామిఅయిన, నేషనల్స్టాక్ఎక్స్ఛేంజ్ఆఫ్ఇండియాలిమిటెడ్‌ (NSE) NSE ఎకాడమీలిమిటెడ్నుఏర్పరచింది.

వివిధస్థాయిలవిద్యార్ధులకొరకు NSE ద్వారాఅందించబడుతున్నప్రస్తుతవిద్యాకార్యక్రమాలన్నింటినీఇకపైకొత్తగారూపొందించబడిననిర్మాణక్రమమునిర్వహిస్తుంది. మిస్చిత్రారామకృష్ణ, ఎండి&సిఇఒ, NSE, ఇలాఅన్నారు, "దాదాపుగా $1.66 ట్రిలియన్‌ (100 లక్షలకోట్లరూపాయల) వాణిజ్యపెట్టుబడులదృష్ట్యాఅత్యుత్తమస్థానంలోఉన్న 10 దేశాలలోభారతదేశంఒకటిగాఉంటూ, తమవాణిజ్యపెట్టుబడులు- డిజిపిలనిష్పత్తిదాదాపుగా 75% అధికంగాఉంటుండగా, NSE కృషిఅంతర్జాతీయపెట్టుబడివాణిజ్యంలోమనవిద్యార్ధులనువృత్తినిపుణులుగానిలబెట్టేలాచేస్తుంది. ప్రత్యేకించి, ప్రజలఆర్ధికసంక్షేమాన్నిమెరుగుపరచడంలోవారుకీలకపాత్రనుకూడాపోషించగలుగుతారు."

NSE వారిఅంతర్జాతీయఆర్ధికవాణిజ్యంలోపోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్సర్టిఫికేట్ప్రోగ్రామ్‌(పిజిసిపి-జిఎఫ్ఎం)గాపిలవబడే, పునఃరూపొందించబడినఫ్లాగ్షిప్కార్యక్రమంతోNSE ఎకాడమీతమప్రయాణాన్నిఆరంభిస్తుంది.

పెద్దసంఖ్యలోపలుభౌగోళికప్రాంతాలలోవిస్తరించినఎంఎన్సిలు, కెపిఒలు, బిపిఎంలు, కస్టోడియన్లు, పెన్షన్నిధులుమొదలైనపెట్టుబడియూనిట్లడిమాండ్లనుదృష్టిలోఉంచుకుని, వాణిజ్యవృత్తినిపుణులచేతపిజిసిపి-జిఎఫ్ఎంరూపొందించబడినది. వీటిలోఅనేకకంపెనీలుఆర్ధికపరిశ్రమనియంత్రణాఅధికారులు (ఎఫ్ఐఎన్ఆర్)/మానిటరీఅథారిటీఆఫ్సింగపూర్‌ (MAS)-యుఎస్మరియుసింగపూర్లనియంత్రణాఅధికారులతోనమోదుచేసుకున్నారు. తమతమయుఎస్మరియుఅంతర్జాతీయక్లైంట్లకుసేవలనందించేనిమిత్తంవారికిఆర్ధికవాణిజ్యనిపుణులుకావాలి. అతిపెద్దకార్పొరేట్లడిమాండ్లనుతీర్చడమేకాకుండా, గుజరాత్లోఅంతర్జాతీయఎక్స్ఛేంజ్ని NSE ఏర్పాటుచేస్తున్నప్రాంతం, GIFT సిటీలోరానున్న IFC కొరకుశిక్షణపొందినమానవవనరులనుఅందించడంలోఒకకీలకపాత్రనుపోషించాలనిఆశించబడుతున్నది.

ఢిల్లీ, ముంబాయి, చెన్నై, అహమ్మదాబాదు, కోల్కత్తామరియుహైదరాబాదులనుండిఇదిఅందించబడుతుంది. రెగ్యులర్తరగతులు 27 జూలై 2016 నుండిఆరంభమవుతాయి. ఇందులోపాల్గొనేఅభ్యర్ధులుఅంతర్జాతీయక్లైంట్లతోప్రవర్తించేనైపుణ్యాలనుఅభివృద్ధిచేసుకుంటారు. ఒకవారమంతాజరిగేసింగపూర్ఇమ్మర్షన్కార్యక్రమంలోఅత్యుత్తమవాణిజ్యవిధానాలమీదఅవగాహననుపొందుతారు. 11 నెలలపిజిసిపి-జిఎఫ్ఎంకార్యక్రమంలోయుఎస్, సింగపూర్మరియుభారతదేశాలలోనిఆర్ధికవాణిజ్యాలలో 15 అంతర్జాతీయనియంత్రణాసర్టిఫికేషన్లుఉంటాయి. FINRA, యుఎస్ఎమరియుపెట్టుబడివాణిజ్యంమరియుసలహాదారుసేవలు (CMFSA) పరీక్షలఅంతర్జాతీయఆర్ధికనియంత్రణాసర్టిఫికేషన్పరీక్షలసర్టిఫికేషన్లుఇందులోఉంటాయి. మరిన్నివివరాలకొరకుదయచేసిసంప్రదించండి: https://www.enit.co.in/ORE/GFM/


భారతదేశపునేషనల్స్టాక్ఎక్స్ఛేంజ్‌ (NSE) గురించి
తమ 20 సంవత్సరాలఉపస్థితిలో, టెక్నాలజీ, సృజనాత్మకత, కార్పొరేట్గవర్నెన్స్మరియుయాజమాన్యవిధానాలఅధికప్రమాణాలఆధారంగాపెట్టుబడివాణిజ్యాన్ని NSE మార్చేసింది. NSE వారివాణిజ్యవిధానాలుమరియుతమచిత్తశుద్ధిప్రపంచవ్యాప్తంగాఆర్ధికవాణిజ్యాలవిశ్వాసాన్నిఆర్జించాయి. భారతదేశంలోనిఅన్నీఎక్స్ఛేంజ్ట్రేడెడ్వాణిజ్యఉత్పత్తులకొరకువికల్పప్లాట్ఫాంగాఉంటూ, NSE వారిఫ్లాగ్షిప్సూచీ, నిఫ్టీ 50 భారతదేశంమరియుప్రపంచమంతటాగలపెట్టుబడిదారులచేతభారతీయపెట్టుబడివాణిజ్యాలబారోమీటరుగావిరివిగాఉపయోగించబడుతున్నది. ఆరంభంనాటినుండి, ఎక్స్ఛేంజ్గ్లోబల్మీడియాద్వారాతీవ్రంగాకవర్చేయబడినది. భారతీయసెక్యూరిటీస్వాణిజ్యాన్నిపునరుద్ధరించడంలోదానివంతుసహకారానికిగానుఅదిఎన్నోప్రశంసలనుగెలుచుకుంది. మరింతసమాచారంకొరకు, దయచేసిసంప్రదించండి: www.nseindia.com

మరిన్నివివరాలకొరకు, సంప్రదించండి:
అరిందమ్సహా | హెడ్ - కార్పొరేట్కమ్యూనికేషన్స్
మొబైల్: 09930019202 | 09903036100
దూరవాణి: 022 – 2659 8164

ట్విట్టర్: @NSEIndia
NSE అకాడమీఒకఅంతర్జాతీయకార్యక్రమాన్నిఆరంభిస్తోంది Reviewed by Investment Guru on May 25, 2016 Rating: 5 NSE అకాడమీఒకఅంతర్జాతీయకార్యక్రమాన్నిఆరంభిస్తోంది ముంబాయి : ప్రజలఆర్ధికసంక్షేమాన్నిమరియునాణ్యతాయుతమైనవిద్యనునిర్ధారించుకునేనిమిత్తంతాముచ...

No comments:

Invest in a mix of Equity & Debt