ആഗോളപ്രോഗ്രാമുമായിNSE അക്കദമിതുടക്കം - MYREALITY.In, Real Estate, Share Market, Mutual Fund, Insurance
Trending
Powered by Blogger.
Wednesday, May 25, 2016

ആഗോളപ്രോഗ്രാമുമായിNSE അക്കദമിതുടക്കം

ആഗോളപ്രോഗ്രാമുമായിNSE അക്കദമിതുടക്കം

കുറിച്ചു

മുംബൈ: ജനങ്ങൾക്ക്സാമ്പത്തികസുസ്ഥിരതയുംഗുണമേന്മയുള്ളവിധ്യഭാസവുംപ്രധാനംചെയ്യുകഎന്നാഅതിന്റെലകഷ്യത്തിന്റെഭാഗമായിഇന്ത്യയിലെമുൻനിരഓഹരിവപണനകേന്ദ്രംനാഷണൽസ്റ്റോക്ക്എക്സ്ചേഞ്ച് (NSE) രൂപികരിച്ചുNSE അക്കദമിലിമിട്ടട്.

പുതുതായിരൂപികരിച്ചഈസംരംഭംഇനിമുതൽNSE ഇപ്പോൾവിവിധതലത്തിലുള്ളവിധ്യാര്തികൾക്ക്നല്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നവിദ്യാഭാസപദ്ധതികള്ക്ക്മേല്നോട്ടംവഹിക്കുന്നതയിരിക്കും. മിസ്ചിത്രരാമകൃഷ്ണൻ, എംഡി&സിഇഓ,NSE പറഞ്ഞു  " $ 1.66 (100 ലക്ഷംകോടിരൂപ)-ക്ക്അടുത്ത്വിപണിമൂലധനത്തിൽലോകത്തെപത്തുമുൻനിരരാജ്യങ്ങളിൽഒന്നായഇന്ത്യയിൽവിപണിമൂലധന-പ്രതിശീര്ഷവരുമാനഅനുപാതം 75%നുഅടുത്താണ്. ഇവിടെNSE യുടെപ്രവർത്തനങ്ങൾനമ്മുടെവിദ്യാര്തികളെആഗോളസാമ്പത്തികവിപണിയിൽമികച്ചപ്രഫഷനലുകൾആകിമറ്റും. അതോടൊപ്പംഅവർക്ക്ജനങ്ങളുടെസാമ്പത്തികസുസ്ഥിരതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽഒരുപ്രധാനപങ്കുവഹിക്കാനുംസാധിക്കും."

NSE അക്കദമിഅതിന്റെജൈത്രയാത്രനവികരിച്ചഅതിന്റെപ്രധാനപ്രോഗ്രാം, Post Graduate Certificate Programme in Global Financial  Markets (PGCP-GFM)-ൽആരംഭിക്കും.

വിവിധപ്രദേശങ്ങളിലഉള്ളബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികൾ, ബിപിഓകൾ, കെപിഓകൾ, പെൻഷൻഫണ്ടുകൾമുതലായവയിൽഉണ്ടാകുന്നആവശ്യങ്ങൾമനസില്കണ്ടുകൊണ്ട്വിപണനരംഗത്തെവിദഗധരാണ്PGCP-GFM ഡിസൈൻചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെകൂടുതൽകമ്പനികളുംഅമേരിക്കയിലെയുംസിങ്ങപ്പുരിലെയുംFinancial Industry Regulatory Authority
(FINRA) / Monetary Authority of Singapore (MAS)-ൽരെജിസ്ടർചെയ്യപെട്ടവയാണ്. അവര്ക്ക്തങ്ങളുടെഅമേരിക്കൻ, അന്താരാഷ്ട്രകക്ഷികളുടെസേവനത്തിനായിസാമ്പത്തികവിദഗ്തന്മാരെആവശ്യമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെഗുജറാത്തിലെGIFT സിറ്റി-NSE സ്ഥാപിക്കുന്നഅന്താരാഷ്ട്രവിപണനകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ളമാനവവിഭവശേഷിപ്രദാനംചെയ്യുന്നതിൽഒരുമുഖ്യപങ്കുവഹിക്കാനുംഈകോഴ്സ്ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈകോഴ്സ്ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്എന്നിവിടങ്ങളിൽലഭ്യമാണ്. മുഴുവൻസമയക്ലാസ്സുകൾജൂലൈ 27 2016 മുതൽആരംഭിക്കും. ഇതിൽപങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക്അത്ന്തരഷ്ട്രകക്ഷികളെകൈക്കാര്യംചെയ്യുന്നതിനുംഏറ്റവുംമികച്ചവിപണിഇടപെടലുകൾനേരിട്ട്മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്ഒരാഴച്ചത്തെപ്രോഗ്രാമിൽഅവസരംഉണ്ടായിരിക്കും. പതിനൊന്നാംമാസംPGCP-GFM അമരിക്ക, സിംഗപ്പൂർ, ഇന്ത്യഎന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളസാമ്പത്തികവിപണികളിൽനിനുള്ള 15 രേഗുലട്ടരിസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾലഭ്യമാക്കും. Global Financial Regulatory Certification Examination of FINRA, USA and Capital Market and Financial Advisory  Services (CMFAS) തുടങ്ങിയവായിലനിന്നുള്ളപരീക്ഷസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾഇതിൽഉള്പ്പെടും. കൂടുതൽവിവരങ്ങള്ക്ക്സന്ദര്ശിക്കുകhttps://www.enit.co.in/ORE/GFM/നാഷണൽസ്റ്റോക്ക്എക്സ്ചേഞ്ച്ഓഫ്ഇന്ത്യയെകുറിച്ച്

20 വര്ഷത്തെഅതിൻറെചരിത്രത്തിൽ, സാമ്പത്തികവിപണിയെ, സാങ്കേതികവിദ്യ, നാവീനആശയങ്ങൾ,കോര്പ്പരെട്റ്റ്ഭരണത്തിലെഉയര്ന്നമൂല്യങ്ങളുംനേതൃപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെNSE മാറ്റിഎടുത്തു. NSE -യുടെവിപണിപ്രവര്ത്തനങ്ങളുംസമഗ്രതയുംലോകമെമ്പാടുമുള്ളസാമ്പത്തികവിപണികളിൽനിന്നുംവിശ്യസ്യതനേടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധവിപനനങ്ങല്ക്കുംഉള്ളഒരുവേദിആകുന്നതിനോടൊപ്പംNSE -യുടെസൂചിക, Nifty 50, ഇന്ത്യൻസാമ്പത്തികവിപണിയുടെഅളവുകൊല്ലായിഇന്ത്യയിലുംലോകമെമ്പാടുംഉള്ളനിക്ഷേപകർകണക്കാക്കുന്നു. അതിൻറെരൂപികരണത്തിനുശേഷംഇന്ത്യൻഓഹരിവിപണിയെനവികരിക്കുന്നതിൽNSE വഹിച്ചപങ്കിനെക്കുറിച്ച്അന്താരാഷ്ട്രമാധ്യമങ്ങൾവിശദമായവിവരണവുംഅഭിനന്ദനവുംനല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽവിവരങ്ങള്ക്ക്ദയവായിസന്ദര്ശിക്കുക: www.nseindia.com

കൂടുതൽവിവരങ്ങള്ക്ക്ബന്ധപ്പെടുക:
Arindam Saha | Head - Corporate Communications
asaha@nse.co.in, cc@nse.co.in
Mobile: 09930019202 | 09903036100
Direct: 0222659 8164

Twitter: @NSEIndia
ആഗോളപ്രോഗ്രാമുമായിNSE അക്കദമിതുടക്കം Reviewed by Investment Guru on May 25, 2016 Rating: 5 ആഗോളപ്രോഗ്രാമുമായി NSE അക്കദമിതുടക്കം കുറിച്ചു മുംബൈ : ജനങ്ങൾക്ക് ‌ സാമ്പത്തികസുസ്ഥിരതയുംഗുണമേന്മയുള്ളവിധ്യഭാസവുംപ്രധാനംചെയ്യുകഎന്ന...

No comments:

FIVE Best Thematic Mutual Funds